Internetový obchod

Banner

PřihlášeníAnketa

Líbí se Vám naše stránky ?
 


Reklamační řád Email
Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností Buchta počítače  (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo od dopravce souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Záruční podmínky

Kupující je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí a je povinen všechny zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. Obchodního zákoníku. Takto způsobené vady je třeba reklamovat u příslušné přepravní společnosti ihned po zjištění.

V případě nákupu prostřednictvím internetového obchodu má kupující právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.


Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

1.) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

2.) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

3.) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

4.) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které bylo zakoupeno u firmy Jiří Buchta, projevila se na něm závada a vztahuje se na něj záruční lhůta.

Místem pro uplatnění reklamace je provozovna firmy Buchta počítače, Zámecký okruh 19, Opava, 746 01. U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis může kupující uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisním středisku .

Kupující může vadné zboží na vlastní náklady zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík musí obsahovat: Reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady, kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Přepravu zpět k zákazníkovi po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek 400,- Kč a zboží bude na náklady kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

Je-li zboží vadné ihned po dodání a kupující reklamaci uplatní do třech pracovních dnů od převzetí, a pokud to charakter zboží a vady umožní, může být oprávněná reklamace vyřízena přednostně dle dohody s kupujícím.

Je-li zboží ihned po dodání mechanicky poškozené, musí kupující vadu reklamovat okamžitě. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných komponent s jinými komponenty, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných komponent s jinými komponenty, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá

- mechanickým poškozením zboží

- porušením záručních pečetí, protiprachových pásků, garančních nálepek

- odstraněním štítků se sériovými čísly

- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

- zboží, které bylo upraveno zákazníkem (ohýbání, zkracování, nátěrem.......)

- elektrickým přepětím (viditelné poškození spálením součástky nebo její části)

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí

- pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem

- pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software

- při používaní neoriginálního spotřebního materiálu

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

- provedením nekvalifikovaného zásahu

- při chybně provedeném upgrade Biosu, přehrání firmware

- poškození přírodními živly

- zapojením do el. sítě neodpovídající ČSN 33 20 00, ČSN 33 21 30 a ČSN 33 21 80

Záruční podmínky TFT displejů u notebooků a LCD monitorů:

Vzhledem k náročné technologii, použité při výrobě TFT displejů, je možné, že na obrazovce displeje se objeví jeden či více pixelů, které nesvítí či zobrazují jinou barvu. Do určitého počtu a rozložení těchto bodů na obrazovce se však nejedná o závadu. Reklamace se v těchto případech řídí záručními podmínkami výrobce zařízení.

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím. Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.

Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např.počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivir...), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (hry, viry...), nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude kupujícímu účtována práce technika za zjištění tohoto stavu a po dohodě i případné uvedení do funkčního stavu.

Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, pouze u výrobků vyrobených do 31.12.2002 je zákonná lhůta 6 měsíců.Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit.

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců, u zboží vyrobeného do 31.12.2002 6 měsíců) a prodloužené lhůty.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 a tímto reklamačním řádem.

Je-li na dokladu uvedena záruční doba delší něž 24 měsíců, jedná se o záruku složenou ze zákonné záruční doby o délce 24 měsíců a prodloužené lhůty poskytované firmou Jiří Buchta. Maximální délka reklamačního řízení v prodloužené lhůtě je 60 dní. Prodávající si vyhrazuje právo v prodloužené lhůtě vyměnit vadné zboží za zboží stejných nebo lepších parametrů i v případě neopravitelné závady.

U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

U zboží prodávaného ve výprodeji se slevou (zboží s poškozeným obalem, krátkodobě používané, nekompletní, rozbalené, použité pro prezentaci.....) může být záruční doba zkrácena až na 12 měsíců dle §626 zákona č. 40/1964 Sb.

Pro rozhodnutí o oprávněnosti reklamace spotřebního materiálu je nezbytné posouzení servisního střediska dle jednotlivých výrobců.

Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo lepšími parametry . V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.

V případě 3 stejných opakovaných vad na zboží má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu, kterou bylo zboží v reklamačním řízení.

Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno do reklamace přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1. 2004. Reklamační řád je zpracován s ohledem na zákon č. 136/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. Tento zákon stanoví veškeré bližší podrobnosti, které nejsou v tomto Reklamačním řádu zmíněny.